سالروز (امروز ۲۹ دی)

سخني از شهيد

c

من به دست همین انقلاب پیروز آزاد شده ام و چند سال به این انقلاب بدهکارم و می بایست آن دوسالی که از زندانم مانده بود و آزاد شدم این مردم از من طلبکار هستند و باید شبانه روز برای این مردم کار بکنم و هیچ طلبی از این مردم ندارم.

آمار شهدا

جلوه ایثار در اینستاگرام