نامه های روحانی شهید مالک سبزعلی پور

بسمه تعالی

 بخدمت برادرم مالکسبزعلیپور  سلام علیکم

ضمن سلام وعرض ارادت و آرزوی پیروزی رزمندگان  اسلام وطول عمر امام  امت  وشفایآجیل  برای معلولین  مجروحین و سلامت شما  رزمندگان اسلام امیدوارم که حالتان خوب بوده باشدوهیچ از طرف اهل خانواده مان نگران نباشید نگرانی ما از طرف شما است آنهم با رسید نامههایتان برطرف می شود  وبه تعداد سه برگ نامه  بدست مان خیلی خوشحال شدیم وانتظار داریم که از ارسال نامه کوتاهی نکنید.

 ودر ضمن خداحافظ سلامتیهمه رزمندگان اسلام باشد خود نیز مواظب خود باشید امام نیز در امر حخفاظت جان  تأکید کردوبنویسید که مدت جبهه چه مدت انتخاب کردید و اگر شماره تلفن  دارید بنویسید واز قول پدرم ومادرم واز  قول تمامی بچه   بخدمت شما سلام می رسانم وسلامتی را از خداوند متعال مسئلت دارم.

رفتی ورفتنت داغی نهاد بر دل                             بر کاروان چه ماند جزآتشی به منزل

هنگام  بهار  است گل و ریحانه ونسرین                 عمر خاک برآیند وتو در خاک هجران

چون ابر بهاری بروم زار بگریم                           چندان سر خاک تو که امرخاک برامن

اگر این داغ جگر سوز که جان من است                   بردل  کوه نهی سنگ به فریاد آید

هر گل به چمن بیشتر می دهد صفا                         گلچین روزگار امانش نمیدهد

این باغ نیز داغ عزیزان گلی نداشت                        خوشبخت آن پرنده کزین جاپرید

مکن زاری تو ای مادر که من اکنون بس شادم             نمردم زنده میباشمبود رنج  تو دریا

 همانا شیر پاک تو مراچون باز پرورده            که در راه قرآن هستی خود را زکف دادم

به حجله میروم شاداب ولی زخمی به تن دارم       به جای رخت دامادیلباس خون به تن دارم

دیوانه  کنی  هر دو جهانش بخشی                   دیوانه تو هر دو جهان را چه کند  

    مالک جاودانه وعاشقانهرفت